Translation of "Eerste" in Chinese

0.010 sec.

Examples of using "Eerste" in a sentence and their chinese translations:

- Ze is mijn eerste liefde.
- Hij is mijn eerste liefde.

這是我的初戀。

Jij bent de eerste.

你是第一。

- Ik zal uw eerste patiënt zijn.
- Ik zal je eerste patiënt zijn.

我將是你的第一個病人。

Ze is mijn eerste liefde.

她是我的初恋。

Dit is de eerste keer.

這是第一次。

Hij is mijn eerste liefde.

這是我的初戀。

Tom was Mary's eerste liefde.

湯姆是瑪麗的初戀。

- Is dit jouw eerste keer in Korea?
- Is dit uw eerste keer in Korea?
- Is dit jullie eerste keer in Korea?

你是第一次来韩国吗?

- Ik kan me de eerste keer nog herinneren.
- Ik herinner me de eerste keer.

我记得第一次。

Tom was mijn eerste vaste vriend.

汤姆是我第一个男朋友。

Bob bereikte als eerste de eindstreep.

鲍勃第一个到达终点线。

Ik moet de eerste trein halen.

我必须赶上头班火车。

De Eerste Wereldoorlog begon in 1914.

第一次世界大戰開始於1914年。

Het land respecteert de eerste minister.

所有的国民都尊重首相。

De eerste stap is de moeilijkste.

萬事開頭難。

Ik kon de eerste prijs winnen.

我可以贏得第一名。

Tom was mijn eerste leraar Frans.

汤姆是我的第一位法语老师。

Die voor de eerste keer autorijden

会是什么样

Waar zou je als eerste heen willen?

你想先去哪裡?

Het was liefde op het eerste gezicht.

那是一见钟情。

Ik ga als eerste een bad nemen.

那我先去泡澡了哟。

- Welke is completer, de eerste druk of de tweede?
- Welke is completer, de eerste editie of de tweede?

第一还是第二的版本比较齐全?

Januari is de eerste maand van het jaar.

一月是一年之中的頭一個月。

De eerste dag van de week is maandag.

星期的第一天是星期一。

Het eerste vliegtuig vloog 12 seconden in 1903.

世上第一架飛機是在一九零三年起飛的,整個過程歷時十二秒。

Is dit je eerste reis in het buitenland?

這是你第一次出國嗎?

Ik kan me de eerste keer nog herinneren.

我记得第一次。

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

他买的第一项东西是一个闹钟。

Ik haastte me om de eerste trein te halen.

我匆匆忙忙,为的是能赶上第一班火车。

De eerste prijs is een kus van de prinses.

一等奖是公主的香吻。

Voor hem was het liefde op het eerste gezicht.

他對她一見鍾情。

Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.

自我怀疑是聪明的第一标志。

Vandaag rijd ze in Riyad voor de eerste keer

今天她第一次开车去利雅得

Hoda Al-Helaissi was een van de eerste vrouwen

Hoda Al-Helaissi 是最早加入舒拉委员会的女性之一

Taiwan is het eerste Aziatische land dat het homohuwelijk legaliseert.

台湾会成为亚洲第一个同性婚姻合法的地区

De eerste man die binnen twee uur een marathon loopt.

第一个马拉松跑进2小时的人

Hij was de eerste man die in de ruimte zweefde.

他是世上第一個在太空中飄浮的人。

Ik stond vroeg op om de eerste trein te nemen.

我為了乘頭班火車,一大早就起了床。

Bill stond vroeg op om de eerste trein te halen.

為了趕上第一班火車, 比爾很早就起床了。

- Ik ben de eerste.
- Ik ben eerst.
- Ik sta voorop.

我是第一。

Dat het de eerste stap is naar een excellent pat

这只是沙特在大道上的第一步

Onlangs ging ik vissen voor de eerste keer in mijn leven.

前几天人生第一次去钓鱼了。

Ik vraag me af welke van de hardlopers eerste zal worden.

我在想哪个跑步运动员会跑第一。

Bel me om vier uur. Ik moet de eerste trein nemen.

麻煩你在四時叫我起床。我一定要乘到頭班火車。

Dit is de eerste keer dat ik zo'n enge film kijk.

這是我第一次看這麼可怕的電影。

In 1958 heeft Brazilië zijn eerste overwinning behaald op het Wereldkampioenschap.

在一九五八年,巴西首次奪得了世界盃的冠軍。

Voor de eerste keer in mijn leven heb ik Rome bezocht.

我人生中第一次游览了罗马。

Ik zou graag aanwezig zijn op het feest de eerste november.

我想要參加十一月一日的派對。

Dat was de eerste keer dat ik Tom zo boos heb gezien.

那是我第一次见到汤姆如此生气。

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

你永遠沒有第二次機會去打造第一印象。

Dit is de eerste keer dat ik ananasjam heb gegeten. Best lekker.

这是我第一次吃菠萝果酱。挺好吃的!

Ik zal erop letten dat u een salarisverhoging krijgt na het eerste jaar.

我将确保你们在第一年后有一个增长。

Dit is de eerste keer dat Amerika het Assad regime direct heeft aangevallen.

这是美国首次直接攻击阿萨德政权。

Kanker kan gemakkelijk genezen worden als het in de eerste fase ontdekt wordt.

癌症如果在第一阶段被发现的话是很容易治愈的。

Ik kwam thuis en het eerste wat ik deed was mijn schoenen uit doen.

我到家後做的第一件事便是脫鞋。

Ik vraag me af wat het eerste land zal zijn dat Tatoeba zal censureren.

我想知道哪个国家会第一个和谐Tatoeba?

De wereld is een boek, zij die niet reizen lezen enkel de eerste bladzijde.

世界是本书,不旅游的人只看了一页。

Michael, dit is het restaurant waar uw vader en ik onze eerste afspraak hadden.

麥可, 這家餐廳就是你爸爸和我第一次約會的地方。

Ik zal nooit de dag vergeten dat ik hem voor de eerste keer heb ontmoet.

我永远不会忘记那天我第一次与他见面。

- De herentoiletten bevinden zich op de tweede verdieping.
- De herentoiletten bevinden zich op de eerste verdieping.

男厕所在二楼。

- De keuken bevindt zich op de eerste verdieping.
- De keuken bevindt zich op de begane grond.

廚房在底樓。

Zelfs als het bij de eerste poging niet lukt, kunnen we verder neuken tot ik zwanger word.

即使我們第一次不夠幸運, 我們可以就一直做愛直到我懷孕。

Bij olympische wedstrijden is de gouden medaille voor de eerste plaats, zilver voor de tweede, en brons voor de derde.

在奥运会的竞赛中,金牌代表第一名,银牌代表第二名,铜牌是第三名。

Bij olympische competities is een gouden medaille voor de eerste plaats, een zilveren medaille voor de tweede plaats en een bronzen medaille voor de derde plaats.

在奥运会的竞赛中,金牌代表第一名,银牌代表第二名,铜牌是第三名。

- Ik ben verloren gelopen vorige keer dat ik u bezocht.
- Ik ben verloren gelopen toen ik je voor het eerst bezocht.
- Ik ben verdwaald toen ik je de eerste keer bezocht.

我第一次来拜访你的时候迷路了。

Johannes-Paulus II was de eerste paus, die zijn Paaszegen ook in Esperanto uitsprak, namelijk op 3 april 1994; de Kerstwens van dat jaar was eveneens in Esperanto. Hij ging daarmee verder in de volgende jaren en zijn opvolger deed dat ook.

若望保祿二世是第一個在復活節用世界語祝禱的教皇, 換句話說, 就是在1994年4月3日; 那年的聖誕節他也用世界語祝福。他還更進一步地在後來的幾年這樣做, 他的繼任者也跟他一樣。