Translation of "Naartoe" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Naartoe" in a sentence and their russian translations:

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaat u naartoe?

- Куда это Вы направляетесь?
- Куда направляетесь?
- Куда направляешься?

- Waar gaat dit pad naartoe?
- Waar leidt dit pad naartoe?

Куда ведёт эта тропа?

Waar wilt ge naartoe?

- Куда ты хочешь пойти?
- Куда хочешь пойти?
- Куда вы хотите пойти?
- Куда хочешь поехать?
- Куда хотите пойти?
- Куда хотите поехать?
- Куда хочешь сходить?
- Куда Вы хотите пойти?
- Куда ты хочешь поехать?
- Куда вы хотите поехать?
- Куда ты хочешь сходить?
- Куда вы хотите сходить?
- Куда хотите сходить?
- Куда Вы хотите сходить?
- Куда Вы хотите поехать?

Waar ging Tom naartoe?

- Куда шёл Том?
- Где шёл Том?
- Куда пошёл Том?
- Куда Том ходил?
- Куда Том ездил?

Waar ging je naartoe?

- Куда ты ехала?
- Куда ты шёл?

Waar is hij naartoe?

Куда он пошел?

Ik wil nergens naartoe.

Никуда я не хочу.

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

- Куда ты идёшь?
- Куда идёшь?
- Ты куда идёшь?
- Куда ты пошёл?
- Ты куда?
- Куда ты пошла?

Ze gingen er allemaal naartoe.

Они все пошли туда.

Waar gaan we nu naartoe?

Куда потом пойдём?

Moet ik er echt naartoe?

Мне необходимо туда пойти?

Waar zullen we naartoe gaan?

Куда пойдём?

Waar gaan we achteraf naartoe?

Куда мы потом пойдём?

Neem Tom ergens mee naartoe.

- Своди Тома куда-нибудь.
- Сводите Тома куда-нибудь.

Waar gaat die bus naartoe?

Куда идёт этот автобус?

Waar brengt u mij naartoe?

Куда ты меня тащишь?

Neem ons ergens mee naartoe.

- Своди нас куда-нибудь.
- Сводите нас куда-нибудь.

Neem hen ergens mee naartoe.

- Своди их куда-нибудь.
- Сводите их куда-нибудь.

Neem me ergens mee naartoe.

- Своди меня куда-нибудь.
- Сводите меня куда-нибудь.

Neem hem ergens mee naartoe.

- Своди его куда-нибудь.
- Сводите его куда-нибудь.

Neem haar ergens mee naartoe.

- Своди её куда-нибудь.
- Сводите её куда-нибудь.

Waar gaat deze trein naartoe?

Куда идёт этот поезд?

Goedendag! Waar wilt ge naartoe?

Доброе утро! Куда ты хочешь пойти?

Hij ging er persoonlijk naartoe.

Он лично пошёл туда.

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- Куда ты идёшь?
- Куда идёшь?
- Камо грядеши?
- Куда вы идёте?
- Куда Вы идёте?
- Ты куда идёшь?
- Куда идешь?
- Куда пошел?
- Куда ты пошёл?
- Ты куда?
- Вы куда?
- Куда ты пошла?
- Куда вы пошли?
- Куда Вы пошли?
- Куда вам?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Куда ты идёшь?
- Куда идёшь?
- Куда вы идёте?
- Куда Вы идёте?
- Ты куда идёшь?
- Куда идешь?
- Куда ты пойдёшь?
- Куда идёте?
- Вы куда?
- Куда Вы едете?
- Куда путь держишь?

Moet je er iedere dag naartoe?

Вам надо ходить туда каждый день?

Ga je deze zomer ergens naartoe?

Ты куда-нибудь едешь этим летом?

Niemand weet waar Bill naartoe is.

Никто не знает, куда пошёл Билл.

Ze vroeg waar ik naartoe ging.

Она спросила меня, куда я иду.

Ze is daar gisteren naartoe gegaan.

Она ходила туда вчера.

Hij gaat daar elke dag naartoe.

Он ходит туда каждый день.

Waar ga je deze namiddag naartoe?

Куда ты собираешься после полудня?

"Waar gaat Tom naartoe?" - "Naar München."

"Куда Том едет?" - "В Мюнхен".

Mijn hond volgt mij overal naartoe.

Мой пёс идёт за мной, куда бы я ни пошёл.

Waar gaan jullie naartoe deze vakantie?

- Куда вы едете в отпуск?
- Куда ты едешь на каникулы?
- Куда вы едете на каникулы?
- Куда ты едешь в отпуск?

Weet jij waar hij naartoe is gegaan?

Ты знаешь, куда он пошёл?

Ik weet niet waar je naartoe gaat.

- Я не знаю, куда ты идёшь.
- Я не знаю, куда вы идёте.
- Я не знаю, куда ты едешь.
- Я не знаю, куда вы едете.

Waar gaan we naartoe na onze dood?

Куда мы уходим после смерти?

Weet jij waar Tom naartoe is gegaan?

- Ты знаешь, куда пошёл Том?
- Вы знаете, куда пошёл Том?

Ik wil ergens naartoe gaan in Europa.

Я хочу поехать куда-нибудь в Европу.

Niemand weet waar Tom naartoe is gegaan.

Никто не знает, куда пошёл Том.

- Waar je ook naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Waar u ook naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Waar jullie ook naartoe gaan, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar je naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar u naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar jullie naartoe gaan, vergeet me niet te schrijven.

Куда бы вы ни поехали, не забывайте писать мне.

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?

- Куда ты идёшь?
- Куда вы идёте?

- Waar gaan we naartoe?
- Naar waar gaan we?

Куда идём?

- Tom kan nergens heen.
- Tom kan nergens naartoe.

- Тому некуда пойти.
- Тому некуда идти.

- Ga ergens anders naartoe.
- Ga ergens anders heen.

- Пойди куда-нибудь ещё.
- Пойдите куда-нибудь ещё.
- Иди куда-нибудь ещё.
- Идите куда-нибудь ещё.

- Waar moeten we heen?
- Waar moeten we naartoe?

Куда нам нужно идти?

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

- Куда ты шел?
- Куда ты шла?
- Куда вы шли?
- Куда ты ехал?
- Куда вы ехали?
- Куда ты ехала?
- Куда ты шёл?

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

- Куда ты хочешь пойти?
- Куда хочешь пойти?
- Куда вы хотите пойти?

- Waar ga je heen?
- Waar ga je naartoe?

- Куда ты идёшь?
- Куда идёшь?
- Ты куда идёшь?
- Куда идешь?
- Куда пошел?
- Куда ты пошёл?
- Ты куда?
- Куда ты пошла?

- Waar ga ik heen?
- Waar ga ik naartoe?

Куда мне идти?

Ga er niet naartoe als je geen zin hebt.

Не ходи, если не хочется.

Ik besloten er met de trein naartoe te gaan.

- Я решил поехать на поезде.
- Я решил поехать туда на поезде.

Ik zal je volgen, waar je ook naartoe gaat.

Я последую за тобой, куда бы ты ни пошёл.

Tom denkt dat hij weet waar Mary naartoe is.

Том думает, что знает, куда пошла Мэри.

Is er een plek waar je naartoe wilt gaan?

Есть какое-нибудь место, куда бы тебе хотелось съездить?

- Waar zijn ze heengegaan?
- Waar zijn ze naartoe gegaan?

- Куда они пошли?
- Куда они поехали?

Ik kan er niet naartoe want ik ben ziek.

- Я не могу пойти, потому что болею.
- Я не могу поехать, потому что болею.
- Я не могу туда пойти, потому что болею.
- Я не могу туда поехать, потому что болею.

Is er een plek waar je graag naartoe wilt?

Есть место, куда бы ты хотел пойти?

Waar gingen ze heen? Weten we waar we naartoe gaan?

Куда они шли? Знаем ли мы, куда идём?

Waar een tand pijn doet, daar gaat de tong naartoe.

У кого что болит, тот о том и говорит.

- Waar gaan jullie dan naartoe?
- Waar gaan jullie dan heen?

Так куда вы идёте?

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

Куда идёт этот поезд?

Om te weten wat ermee gebeurt als het daar naartoe gaat.

чтобы знать, что там с ним произойдёт.

Ik zal hem vragen waar hij vorige zondag naartoe gegaan is.

- Я спрошу у него, куда он ездил в прошлое воскресенье.
- Я спрошу у него, куда он ходил в прошлое воскресенье.

- Ik ben er gisteren naartoe gegaan.
- Ik ging daar gisteren heen.

Я туда вчера ходил.

Waar zullen we naartoe gaan? Naar het theater of de bioscoop?

- Куда сейчас пойдём? В театр или кино?
- Куда теперь? В театр или в кино?
- Куда теперь пойдём? В театр или в кино?
- Куда нам теперь пойти? В театр или в кино?

Het is goedkoper als je er met de bus naartoe gaat.

- Будет дешевле, если вы отправитесь туда на автобусе.
- Будет дешевле, если вы поедете туда на автобусе.

Tom had de moed niet om daar in zijn eentje naartoe te gaan.

- У Тома не хватило смелости пойти туда одному.
- У Тома не было мужества пойти туда в одиночку.

- Tom wou weten waar we heen gingen.
- Tom wou weten waar we naartoe gingen.

Том хотел знать, куда мы идём.

De tuinen zijn zeer mooi in de lente, en we gaan er dikwijls naartoe.

Сады весной очень красивые, и мы часто туда ходим.

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

Я не хочу возвращаться.

- Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe?
- Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen?

Откуда мы пришли? Куда мы идём?

- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen heen zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen heen te gaan.
- Hij besloot om daar alleen heen te gaan.
- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen naartoe zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen naartoe te gaan.

Он решил пойти туда один.

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

Ты решишь, пойдём ли мы туда или нет.