Translation of "Water" in English

0.008 sec.

Examples of using "Water" in a sentence and their english translations:

- Water graag.
- Water alsjeblieft.

- Some water, please.
- Water, please.

- Jij drinkt water.
- U drinkt water.
- Jullie drinken water.

You drink water.

- Je hebt water.
- Jij hebt water.

You have water.

- Koud water, a.u.b.
- Koud water, alstublieft.

Cold water, please.

Drink water.

Drink water.

Water vloeit.

Water flows.

Bespaar water.

Save water.

- Ik wil water.
- Ik wil wat water.

I want some water.

- Het water is goed.
- Water is goed.

- The water is good.
- Water is good.

- Ik drink water.
- Ik drink het water.

- I drink the water.
- I'm drinking water.
- I drink water.

- Je verspilt water.
- Jullie verspillen water.
- Je bent water aan het verspillen.

You're wasting water.

- Je verspilt water.
- U verspilt water.
- Jullie verspillen water.
- U bent water aan het verspillen.
- Je bent water aan het verspillen.
- Jullie zijn water aan het verspillen.

You're wasting water.

- Er is geen water.
- Daar is geen water.

- There is no water.
- There's no water.

Zout water heeft meer drijfvermogen dan zoet water.

Salt water is more buoyant than fresh water.

- Dit is gewoon water.
- Dit is maar water.

This is just water.

- Ga uit het water.
- Kom uit het water.

Get out of the water.

- Het was gewoon water.
- Het was maar water.

It was just water.

- Het water is schoon.
- Het water is proper.

- The water is clean.
- The water's clean.

- Stil water, gevaarlijk water.
- Stille waters, diepe gronden.

Silent waters run deep.

- Spoelen met warm water.
- Spoel met warm water.

Rinse with warm water.

- Is er daar water?
- Is er water daar?

Is there water there?

- Verwarm het water alstublieft.
- Verwarm het water alsjeblieft.

Please heat the water.

- U hebt water nodig.
- Jullie hebben water nodig.

You need water.

- Spoel met lauw water.
- Met lauw water spoelen.

Rinse with warm water.

Toen hij "water" zei, gaf ze hem water.

When he said "water" she gave him water.

Prachtig, koel water.

Beautiful, cool water.

Radar ziet water.

Radar can see water.

Vrij ondiep water.

Fairly shallow water.

8 liter water.

8 liters of water.

Alleen water, alstublieft.

Just water, please.

Ik wil water.

- I want some water.
- I want water.

Water is belangrijk.

- The lake is big.
- Water is important.

Zij hebben water.

They have water.

Kook het water.

Boil the water.

Katten haten water.

Cats hate water.

Het water stijgt.

The water is rising.

Koud water, alstublieft.

Cold water, please.

Drink meer water.

Drink more water.

Wij koken water.

We're boiling water.

Geef mij water.

Give me water.

Water reflecteert licht.

Water reflects light.

Ze willen water.

They want water.

Water geleidt elektriciteit.

Water conducts electricity.

Geleidt water elektriciteit?

Does water conduct electricity?

Olifanten drinken water.

Elephants drink water.

Wat water, alstublieft.

- Please give me some water.
- Some water, please.

We drinken water.

We drink water.

Is daar water?

Is there water?

Vogels drinken water.

Birds drink water.

Hij drinkt water.

He drinks water.

Drink wat water.

Drink some water.

Tom krijgt water.

Tom is getting water.

Water is leven.

Water is life.

Ik drink water.

I drink water.

Water is geweldig.

Water is amazing.

Water is doorzichtig.

Water is transparent.

Ik kook water.

I am boiling water.

Kook wat water.

Boil some water.

Water is vloeibaar.

- Water is a liquid.
- Water is liquid.

Water is nat.

Water is wet.

Water is zwaar.

Water is heavy.