Translation of "Verhoging" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Verhoging" in a sentence and their chinese translations:

- Heb je koorts?
- Heb je verhoging?

你發燒了嗎?

Behalve van een verstopte neus, heb ik ook last van verhoging.

除了鼻子不通以外,我还发着高烧。