Translation of "Gevoed" in Russian

0.006 sec.

Examples of using "Gevoed" in a sentence and their russian translations:

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

Малышам пища нужна круглосуточно.

Wordt alle leven gevoed, beschermd en onderhouden.

вся жизнь вскормлена, защищена и стабильна.