Translation of "Wel" in Korean

0.100 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their korean translations:

wel naar behoren werkt.

실제로 의도된대로 작동하고 있느냐 하는 겁니다.

Ik snap het wel.

저도 알아요.

Maar wel door aanraking.

‎대신 촉각으로 잡죠

"Dat wist ik al wel."

"저건 이미 알아."

Ik pak het zelf wel.

그래도 괜찮죠

...en die is wel eetbaar.

이건 먹을 수 있습니다

Maar wel bepaalde narratieve structuren.

특정한 서사 구조입니다.

Want hierin slaagt het wel:

온라인데이트의 장점은 이렇습니다.

En wel honderd jaar worden.

‎최대 100년까지 삽니다

Maar andere merken het wel.

‎대신 다른 동물들이 알아차리죠

Maar je snapt het idee wel.

무슨 내용인지 짐작이 가실 겁니다.

Het lijkt wel een oude mijnketting.

예전에 광부가 쓰던 쇠사슬 같네요

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

팬티였으면 지금쯤 꺼졌을걸요

Althans, tot ik het wel kon.

그것을 이해하기 전까지는요.

Waarover moet het dan wel gaan?

그럼 우리는 대체 무엇에 대해서 이야기를 해야 하는 거죠?

Maar ze hebben wel een risico.

그러나 위험 요소가 동반됩니다.

Je kent dit gevoel vast wel.

아마 여러분도 동감하실 것 같아요.

Het lijkt wel een andere planeet.

‎다른 행성에 온 기분이 들어요

Het ging dus nog wel even duren.

시간이 꽤나 걸리는 일이었죠.

Omdat we het antwoord wel weten, toch?

왜냐하면 답을 아니까요. 그렇죠?

We kunnen dit rationeel allemaal wel begrijpen.

우리가 이것을 지능적으로 이해할 수 있도록 말이에요.

Dit soort voedselproductie staat ook wel bekend

이런 종류의 식량 생산은

Ik zou wel wat energie kunnen gebruiken.

아무래도 에너지를 더 섭취해야겠네요

Maar ondergoed... ...daar kan ik wel zonder.

하지만 팬티 같은 건 없어도 괜찮습니다

Wel, los van de grappen en grollen,

낄낄거리며 웃는 것과 별개로

Maar wat als ze het wel zijn?

만약 그렇다면 어떻게 될까요?

Waarom deed ik dat deze keer wel?

그런데 이번엔 무엇 때문에 그랬을까요?

Al zou een operatie wel verdedigbaar zijn.

하지만 수술도 나름 타당했어요.

wel behoefte aan een reeks onwaarschijnlijke gebeurtenissen.

일련의 희박한 사건들이 발생해야만 합니다.

Nu was professor Pangloss wel een pessimist.

사실, 팽그로스 교수는 공교롭게도 비관론자였습니다.

Het houdt andere loewaks dan wel weg...

‎다른 사향고양이들은 ‎오지 않을 겁니다

Maar ze kunnen zich wel blijven voeden.

‎계속 양분을 섭취할 수 있습니다

Hij kan niet ontsnappen, maar wel terugvechten...

‎도넛산호는 도망칠 수 없습니다 ‎하지만 반격할 수 있습니다

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

아무래도... 뼈만 남은 사람 팔 같네요!

Maar dan wel in een leuk huis

근사한 집에서 혼자이고 싶었습니다.

Denk je: "Ja, maar dat wist ik wel."

이렇게 말씀하실 겁니다, "그래, 저건 이미 알아."

Weet je, we zijn allemaal wel eens nerveus.

아시다시피, 우리 모두 긴장하기 때문입니다.

Me twijfelen of ik wel wilde blijven leven.

삶을 지속할 의지를 위태로울 정도로 흔들었습니다.

Dat brandt wel even. We gaan naar binnen.

한동안 계속 타오를 거예요 자, 이제 들어가 보죠

Ik zou zeker wel... ...wat energie kunnen gebruiken.

아무래도 에너지를 더 섭취해야겠네요

Hij zal mijn geur al wel hebben opgepikt.

이미 제 냄새를 맡았을 겁니다!

Dat is riskant kan ik je wel vertellen.

분명히 말씀드리는데 아주 위험한 방법입니다

Dan zou ik wel geologie moeten gaan studeren.

지질학을 공부하기 시작해야겠죠.

Geen ‘ooit gaat het wel eens lukken’-oplossingen,

"운 좋으면 언젠가는" 라는 식이 아니라

Daardoor kunnen we wel mikpunt van spot worden,

그렇게 적용하는 것은 어느 정도 비웃음을 사게 될 겁니다.

Het zou wel goed zou komen, dacht ik.

괜찮을 거라고 생각했어요.

En misschien geeft het je wel wat octopusvreugde.

‎저와의 상호 작용이 ‎놀랍게도 즐거웠나 봐요

En als ze wel in de vuilnisbak worden gegooid,

설령 빨대가 쓰레기통에 갔다고 해도, 그 다음에는요?

Ik hoor wat gekraak... ...maar dat is het wel.

삐걱거리는 소리가 들리긴 했지만 그게 다예요

Je ziet de rookpluim wel uit de bergwand komen.

산모퉁이에 피어오르는 연기가 보일 거다

Het geeft niet veel energie maar wel een beetje.

에너지를 많이 주진 못해도 어느 정도는 줄 겁니다

Dat is riskant, dat kan ik je wel vertellen.

분명히 말씀드리는데 아주 위험한 방법입니다

Wel, laat me je voorstellen aan mijn vriendin Cayla.

여러분들에게 제 친구 캐일라를 소개할게요.

Daarom worden we ook wel de ‘Derde Pool’ genoemd.

바로 그 때문에 그곳을 "제3의 극지"로 부르기도 합니다.

Je kunt jezelf wel voor je kop slaan, want...

‎스스로 화가 나서 ‎얼마나 자책했나 몰라요

Maar 1 persoon kan wel 12-18 personen infecteren.

단 한 사람이 12명에서 18명의 사람을 감염시킬 수 있습니다.

Ze zegt dat ze soms wel zulke mannen tegenkomt,

가끔 그런 남자를 만나곤 하는데

Geloof me, we hebben liever dat je wel vragen stelt.

정말이에요, 우린 여러분이 질문하는 것이, 제말은 아무말도

Toch kunnen we in werkelijkheid hier wel goed in zijn

그러나 우리는 잘 벌 수 있습니다.

Ik wil een kledingstuk kiezen... ...dat ik wel kwijt kan.

옷을 벗더라도 정신 놓지 않을 만한 옷을 하나 벗어야겠습니다

De temperatuur op het oppervlak kan wel 60 graden bereiken.

지표면 온도는 섭씨 63도까지 올라가죠

Misschien denken jullie nu wel dat ik een idealist ben?

혹은 제가 이상주의자라고 생각하시나요?

Wie dat wel heeft, snapt misschien zelfs een klein detail,

하지만 기초 지식이 있다면 작은 디테일까지 감상할지도 모릅니다.

Misschien wel meer dan de rest van de oceaan samen.

이 세상 모든 바다를 합쳐도 이곳의 양에는 미치지 못할지도 모르죠.

Maar ze bouwen wel een sterkere steun vanuit de basis

이들은 축적이 되어 정책과 같은 상위 해결책으로 나아가기 위한

Als zwarte man in Amerika sprak me dat wel aan.

미국에 사는 흑인 남성으로서 저는 그 생각에 공감했습니다.

Mensen vragen ons soms of het wel eens botst tussen ons:

때때로 사람들은 우리 사이에 들끓는 논쟁이 있진 않은지 물어봅니다.

En wanneer je mensen vraagt: "Praat je er wel eens over?"

그리고 "이 문제에 관해 이야기를 해본 적 있나요? " 라고 물어보면,

Terwijl andere twinkelen... ...kunnen zij wel een minuut lang blijven gloeien.

‎다른 녀석들은 반짝이기만 하지만 ‎이 녀석들은 최대 1분까지 ‎빛을 유지할 수 있습니다

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

사막에선 현명한 결정이겠죠 최우선 순위는 수분 섭취입니다

Dan had je wel geweten dat die groep behoorlijk divers was.

그 다양성을 알기에

Ik begin nu wel een beetje als een zak te klinken.

이런, 제가 너무 재수없어 보이기 시작하네요.

Wel, mensen met angsten doen dit zichzelf de hele dag lang aan.

불안장애를 가지고 있는 사람들은 하루종일 자기 자신에게 이렇게 합니다.

Ik kan me wel enige verdomd dystopische scenarios voor de geest halen

꽤 비이상향적인 시나리오가 상상되는데

Als je ergens je krachten nodig hebt... ...is het de jungle wel.

체력을 잃어선 안 되는 환경이 있다면 바로 정글입니다

Ik heb nog steeds honger dus ik kan wel 'n maaltijd gebruiken.

아직 배가 고파서 배부르게 먹어야겠어요

Deze dingen zijn  wel een beetje griezelig en ze zijn zeker gevaarlijk...

조금 으스스할 수도 있고 위험할 게 분명하지만

Er is een andere ingang. Daar zal de slang wel zijn binnengekomen.

다른 입구가 있나 봅니다 아마 저기로 뱀이 들어왔겠죠

Het kan wel een maand duren voordat een enkel blaadje verteerd is,

나뭇잎 하나를 소화하는 데 한 달이 걸리기도 하죠.

Maar toen ik er kwam, leek de collegezaal wel een donkere grot.

그런데 수업에 들어갔더니, 강의실이 휑하고 어두웠어요.

Vind ik er wel een die zegt dat het niet zo is."

제가 아니라고 말하는 사람을 하나 찾아오죠."

Dit zal niet allemaal gemakkelijk zijn, zoals je je wel kunt voorstellen.

여러분도 느끼셨겠지만, 이 과정은 쉽지 않을 것입니다.

Sommigen vragen zich misschien af wat ter wereld humanisme dan wel is?

도대체 그게 무엇인지 궁금할 수 있겠죠.

Ik zag dit ook niet niet aankomen, dus we zien het wel.

그럴리는 없다치고, 그렇다면..

Dus bevond ik me in een situatie waarin we ons wel vaker terugvinden:

저는 종종 우리 스스로를 발견 할 수있는 이분법 적인 상황

Ik moet voorzichtig zijn met deze fakkel. Dat kon wel eens buskruit zijn.

횃불을 조심하는 게 좋습니다 화약일지도 모르거든요

Er zitten zo veel harsoliën in. Dat houdt het wel een tijdje gaande.

송진 기름이 아주 많이 들었습니다 한동안 계속 타오를 거예요

Ik had er wel over gehoord, maar ik had ze nog nooit gezien.

그때까지 얘기는 들어봤어도 실제로 본 적은 없었지요.

Maar het kan ook wel 12-14 dagen duren voordat je symptomen krijgt.

그러나 길게는 12 일 또는 14 일이 걸릴 수 있습니다.

En dat er ergens een auteur maanden of misschien wel jaren over had gedaan.

작가들이 글을 쓰기 위해 몇 달 혹은 몇 년의 시간을 보냈다는 걸 알았어요.

Hij is op een of andere manier afgevallen. Dus ze is hier wel geweest...

데이나 목에서 떨어진 모양입니다 그럼 분명 여기 왔다는 뜻인데