Translation of "Worden" in Chinese

0.026 sec.

Examples of using "Worden" in a sentence and their chinese translations:

Tom, wakker worden.

汤姆,快起来!

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

你为什么想成为护士呢?

- Dit shirt moet gestreken worden.
- Dit hemd moet gestreken worden.

这衬衫需要熨。

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

任何事都可以被誤解。

- Auto's worden in fabrieken gemaakt.
- Auto's worden in fabrieken geproduceerd.

汽车在汽车工厂里生产。

Ik wil ingenieur worden.

- 我想成為一位工程師。
- 我想要成為一位工程師。

Mary wil lerares worden.

瑪麗想成為一名教師。

Wat wil je worden?

- 您想成为什么?
- 你想成为什么?

De wolken worden donkerder.

雲越來越黑。

Tom wil piloot worden.

Tom 想成為一個飛機師。

Ik wil dokter worden.

我想做醫生。

Hij wil dokter worden.

他希望成為一名醫生。

- Het zal warmer en warmer worden.
- Het zal steeds warmer worden.

会变得越来越暖和。

- Ik droom ervan dokter te worden.
- Ik droom ervan arts te worden.

我的梦想是成为医生。

- Er moet nog veel gedaan worden.
- Er moet nog veel worden gedaan.

還有很多東西要做。

Ik wil niet uitgelachen worden.

我不想被取笑。

Kenji besloot kok te worden.

健二决定做厨师。

Uw tand moet getrokken worden.

您的牙要拔掉。

Deze vogels worden „koekoek” genoemd.

這種鳥被稱為布穀鳥。

Dit shirt moet gestreken worden.

这衬衫需要熨。

Deze fiets moet gerepareerd worden.

这辆自行车需要修理。

Waarom wil je verpleegster worden?

你为什么想成为护士呢?

Waarom wil je verpleger worden?

你为什么想成为护士呢?

Ooit wilde ik astrofysicus worden.

我曾經想過當個太空物理學家。

Tom besloot monnik te worden.

汤姆(Tom)决定出家为僧。

Er moet wat gedaan worden!

必須採取一些行動了!

Eieren worden per twaalf verkocht.

蛋是按打卖的。

De gijzelaars worden morgen vrijgelaten.

人質將在明天獲釋。

- Hij besloot om arts te worden.
- Hij heeft besloten om dokter te worden.

他決定了要當醫生。

Hij besloot om arts te worden.

他決定了要當醫生。

De anderen kunnen niet worden gestoord.

- 其他人不可以被打擾。
- 其他人没有兴趣。

Dit kan niet volledig genezen worden.

這無法完全被治癒。

Hij was bang uitgelachen te worden.

他怕被嘲笑。

- Tom, word wakker.
- Tom, wakker worden.

汤姆,快起来!

Hij zei: "Ik wil wetenschapper worden."

他說:“我想成為科學家。”

Er moet nog veel gedaan worden.

還有很多東西要做。

Internationale conflicten moeten vreedzaam worden opgelost.

國際間的紛爭一定要用和平的方法來解決。

Hoe gauw kunnen ze worden geleverd?

它们什么时候能被送到?

De lucht zal snel helder worden.

很快就會放睛了吧。

Kan dat ook anders geformuleerd worden?

可以用另一种方法组织一下吗?

Zijn belangrijkste levensdoel was rijk worden.

他主要的人生目標就是成為一個有錢人。

Als hun aspiraties niet worden beantwoord,

如果他们的抱负没有得到回应

- Deze twee woorden worden makkelijk door elkaar gehaald.
- Deze twee woorden worden makkelijk met elkaar verward.

这两个词容易混淆。

Ik ben van plan advocaat te worden.

我有志成为一名律师。

Van welke club wil je lid worden?

你想參加哪一個社團?

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

他可能永远不成名。

Er is geen reden boos te worden.

沒有生气的理由。

Weet je waarom loempia's, loempia's worden genoemd?

你知道春卷为什么叫春卷吗?

Het kan in een dag worden gedaan.

它可以在一天之內完成。

In deze kamer mag niet gerookt worden.

這房間內嚴禁吸煙。

Respecteer uzelf en ge zult gerspecteerd worden.

你尊重自己那麼你就會被尊重。

Fundamentele mensenrechten behoren uiteraard gerespecteerd te worden.

無須多言,基本人權應當被尊重。

Mijn droom is om leraar te worden.

我的夢想是成為一名教師。

In de lente worden de dagen langer.

春天白昼变长了。

Ik ben eraan gewend vroeg wakker te worden.

我習慣早起。

Als hij groot is, zal hij dokter worden.

他长大了会成为一名医生。

Ik denk dat het warm zal worden vandaag.

我觉得今天会很热。

Moet deze brief in het Engels geschreven worden?

這封信必須用英文寫嗎?

Met grote inspanning kon het probleem opgelost worden.

通过很大的努力,问题被解决了。

Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.

- 愛和被愛是人生最大的樂事。
- 爱和被爱是最大的幸福。

Wat wil je worden als je groot bent?

你长大后想成为什么?

Hoe ouder we worden, hoe slechter ons geheugen.

我们越老,记忆力就越差。

Sommige ziekten worden veroorzaakt door een defect gen.

一些疾病的产生原因是基因缺陷。

Moeder was bang dat ik vies zou worden.

我媽媽怕我會變壞。

Ik wil dokter worden, of verpleger, of leraar.

我想成為一個醫生、一個護士或者一個老師。

Iedereen wil lang leven maar niemand wil oud worden.

谁都想活得长久,但没人想变老。

Heb je er ooit over gedacht verpleegkundige te worden?

你曾經想過當個護士嗎?

Als ik later groot ben, wil ik koning worden.

我長大後想當國王。

De tekst moet in het Wit-Russisch vertaald worden.

文章應該被翻成白俄羅斯文。

Hij heeft een goede kans om gekozen te worden.

他很有希望入选。

Mijn ouders zeiden mij dat ouderen moeten gerespecteerd worden.

我的父母告訴我, 必須尊重老年人。

Deze problemen zullen in de nabije toekomst worden opgelost.

在不久的將來這些問題都會迎刃而解。

Ik weiger door jou als slaaf behandeld te worden.

我拒绝被你像奴隶一样对待。

Deze auto is het niet waard gerepareerd te worden.

這輛車不值得修理。

Ik wist wel dat het vandaag leuk ging worden.

我知道今天会很有意思。

Hij heeft meer geld dan er besteed kan worden.

他有花不完的钱。

Dit zal een hele moeilijke tijd worden voor veel mensen.

对于许多人来说,这将是非常困难的时期。

Dit boek is het niet waard om gelezen te worden.

這本書不值得一讀。