Translation of "Estaban" in Hungarian

0.026 sec.

Examples of using "Estaban" in a sentence and their hungarian translations:

- Estaban enfermos.
- Estaban enfermas.
- Ellos estaban enfermos.
- Ellas estaban enfermas.

Betegek voltak.

- Estaban enfermos.
- Estaban enfermas.

Betegek voltak.

- Estaban enfermos.
- Ellos estaban enfermos.

Betegek voltak.

Estaban jadeando.

Lihegtek.

Estaban juntos.

Együtt voltak.

Estaban asustados.

Meg voltak rémülve.

Estaban sorprendidos.

Meglepődtek.

¿Dónde estaban?

Hol voltak ők?

Todos estaban callados.

Csendben álldogáltak.

Ellos estaban satisfechos.

Elégedettek voltak.

Ellos estaban ocupados.

Dolguk volt.

Ellos estaban atrapados.

Csapdába estek.

Todos estaban bebiendo.

Mindenki iszogatott.

Estaban todos aquí.

Mind itt voltak.

Nunca estaban solas.

- Soha sem voltak egyedül.
- Soha nem voltak egyedül.

Todos estaban satisfechos.

Mindenki elégedett volt.

Todos estaban cansados.

Mindenki fáradt volt.

Ellos estaban borrachos.

Részegek voltak.

- Nunca estaban solos.
- Nunca estaban solas.
- Nunca estuvieron solos.

Sosem voltak egyedül.

- Todos estaban presentes excepto Tom.
- Todos estaban allí, menos Tom.

Tom kivételével mindenki ott volt.

Los antiguos estaban equivocados.

a régiek tévedtek.

Ya no estaban mejorando.

Már nem fejlődtek a munkájukban.

Todos estaban muy asustados.

Mindenki nagyon félt.

Los niños estaban bien.

A gyerekek remekül voltak,

Sus mejillas estaban rojas.

- Piros volt az orcája.
- Piros volt a pofija.

Estaban viendo la televisión.

Éppen tévét néztek.

Las calles estaban vacías.

- Üresek voltak az utcák.
- Az utcák üresek voltak.

Ellos siempre estaban bromeando.

Mindig vicceltek.

Mis padres estaban furiosos.

A szüleim magukon kívül voltak a dühtől.

- Estabas feliz.
- Estaban felices.

Boldog voltál.

Todos me estaban mirando.

Mindenki engem nézett.

- Estaban todos.
- Estuvieron todas.

Mindenki ott volt.

Ellos no estaban allá.

Nem voltak ott.

¿Dónde estaban tus padres?

Hol voltak a szüleid?

Los dos estaban desnudos.

Mindketten meztelenek voltak.

Estaban tan felices juntos.

Olyan boldogok voltak együtt.

¿Qué estaban bebiendo ellos?

Mit ittak ők?

Sus enseres estaban intactos.

Senki nem nyújt a holmijához.

¿Dónde estaban los demás?

Hol voltak a többiek?

Las ventanas estaban abiertas.

Az ablakok nyitva voltak.

Todos estaban escuchando atentamente.

- Mindenki figyelmesen hallgatott.
- Mindenki nagyon odafigyelt.

Sus manos estaban vacías.

A keze üres volt.

Ellos estaban muy emocionados.

Nagyon izgatottak voltak.

Las puertas estaban cerradas.

A kapuk zárva voltak.

Los muebles estaban polvorientos.

A bútorok porosak voltak.

Las niñas estaban llorando.

Sírtak a csajok.

Una vez que estaban ahi,

Ha már a kávéházban voltak,

Y, cuando estaban desayunando ahí,

és ahogy ott a reggelijüket költötték,

Todos los estudiantes estaban ahí.

Minden iskolás ott volt.

Estaban motivados por la venganza.

A bosszú fűtötte őket.

Todos estaban presentes excepto Tom.

- Mindenki jelen volt, kivéve Tomot.
- Tom kivételével mindenki jelen volt.

- Todos aplaudieron.
- Todos estaban aplaudiendo.

Mindenki tapsolt.

¿Por qué no estaban allí?

Ők miért nem voltak ott?

Los campesinos estaban sembrando arroz.

Rizst ültettek a parasztok.

Las tropas francesas estaban cansadas.

A gall csapatok fáradtak voltak.

Miles de personas estaban ahí.

Ezrek voltak ott.

¿Estaban ocupados la semana pasada?

Sok dolguk volt az előző héten?

- Ellos nadaban.
- Ellas estaban nadando.

Úsztak.

Estaban todos vestidos de negro.

Mindenki feketében volt.

Como yo, todos allí estaban rotos.

Ott hozzám hasonlóan mindenki megtört volt.

Nuestras instituciones estaban volviendo a funcionar.

Az intézményeink újra működtek.

Esto fue cuando ellos estaban terminando.

Ez szakításuk idején történt,

Sus ojos estaban llenos de lagrimas.

Könnyes lett a szeme.

Sus ojos estaban llenos de tristeza.

Szomorúsággal volt tele a szeme.

Los árboles estaban llenos de pájaros.

- Rengeteg madár volt a fákon.
- Tele voltak a fák madarakkal.

- Todos tenían hambre.
- Todos estaban hambrientos.

Mindenki éhes volt.

Las colinas estaban cubiertas de nieve.

- A dombokat hó födte.
- A dombokat hó borította.

- Todos estaban felices.
- Todos eran felices.

Mindenki boldog volt.

Parecía que estaban contando una mentira.

Úgy tűnt, hogy hazudnak.

- Se quedaron.
- Se mantuvieron.
- Se pusieron de pie.
- Se pararon.
- Estaban de pie.
- Estaban parados.

Álltak.

estaban limitadas a pueblos indígenas o "primitivos".

csak a bennszülött vagy "primitív" emberekre korlátozódik.

No sé si estaban apostando o qué.

Nem tudom, talán fogadásokat kötöttek.

estaban dispuestos a pagar £ 390 por ella.

átlag 390 fontot hajlandóak fizetni.

Los trabajadores estaban desnudos hasta las caderas.

Félmeztelenül voltak a munkások.

Los trabajadores estaban orgullosos de su trabajo.

- A munkások büszkék voltak a munkájukra.
- A munkájukra büszkék voltak a munkások.

Sus ojos estaban rojos por haber llorado.

A sírástól kivörösödtek a szemei.

Todos los cajones del escritorio estaban vacíos.

Minden íróasztali fiók üres volt.

Sus manos estaban frías como el hielo.

A keze olyan hideg volt, mint a jég.

Tres niños estaban jugando en el parque.

Három gyermek játszott a parkban.

Sus nombres estaban tachados de la lista.

A nevüket kihúzták a listáról.

Era domingo y las tiendas estaban cerradas.

Vasárnap volt, és a boltok zárva voltak.

Los soldados estaban disconformes con el gobierno.

A katonák elégedetlenek voltak a kormánnyal.

Ella y su novio estaban mirando porno.

Ő és a barátja pornót néztek.

Todos estaban presentes excepto por una persona.

- Egy kivételével mindenki jelen volt.
- Egy személy kivételével mindenki jelen volt.

Todos los jugadores estaban en su posición.

Minden játékos a helyén volt.

- ¿Estuvieron todos de acuerdo?
- ¿Estaban todos conformes?

Mindenki egyetértett?