Translation of "Ding" in English

0.030 sec.

Examples of using "Ding" in a sentence and their english translations:

- Maak dat ding open!
- Doe dat ding open!
- Open dat ding!

Open that thing!

Arm ding!

Poor thing!

- Doe dat ding open!
- Open dat ding!

Open that thing!

- Ieder zijn ding.
- Ieder zijn eigen ding.

To each his own.

Ieder zijn ding.

- To each his own.
- To each their own.
- You do you.

- Arm ding!
- Ocharme!

- Poor thing!
- Poor thing.

Zingen is haar ding.

Singing is her thing.

Zingen is hun ding.

Singing is their thing.

Zingen is zijn ding.

Singing is his thing.

- Ieder zijn ding.
- Ieder zijn eigen ding.
- Eenieder krijgt wat hij verdient.

To each his own.

Maar één ding is waar:

but one thing is true.

Om... -Je doet één ding...

-To... -You do one thing...

Maar... ...dit ding liegt niet.

But... This doesn't lie.

Maar dit ding liegt niet.

But.. this doesn't lie.

Laat mij een ding zeggen.

Let me say one thing.

Kan je dat ding eten?

Is this thing edible?

Dat ding roostert de insecten.

That thing roasts the insects.

Waarom is dit ding duur?

Why is this thing expensive?

Ik doe mijn eigen ding.

I do my own thing.

- Arm ding!
- Ocharme!
- Arme man.

- Poor thing!
- Poor thing.

Is Tom een lekker ding?

Is Tom hot?

Het gaat om hetzelfde ding.

It's in the same ballpark.

Ze trok het ding gewoon omver.

She'd just pull the thing over.

Dit ding geeft niet mee. Man.

Man, this thing doesn't want to budge. Oh, man!

- Ieder zijn ding.
- Ieder het zijne.

To each what he deserves.

Tom heeft het zelfde ding gedaan.

Tom did the same thing.

Hou dat ding weg bij mij.

Keep that thing away from me.

School is niet zo mijn ding.

School isn't for me.

Vissen is niet echt mijn ding.

Fishing just isn't my line.

- Wat is dat voor ding in uw rechterhand?
- Wat is dat voor ding in je rechterhand?

- What is that thing in your right hand?
- What's that thing in your right hand?

Maar één ding viel ons vooral op

but one thing in particular really stuck out to us

Een ding staat vast: hij had gelijk.

One thing is certain: he was right.

Je moet me alleen één ding beloven.

You just have to promise me one thing.

Weet je wat voor ding dat is?

Do you know what kind of thing that is?

Waar heb je dat rare ding gevonden?

Where did you find that strange thing?

- Hoeveel kost dat?
- Hoeveel kost dit ding?

How much does that cost?

Over één ding wil ik zeer duidelijk zijn.

Now I want to be really clear about something.

En dan het derde ding, bam! Kayak. Wat?

And then the third thing -- bam! -- Kayak. What?

Ze beseft dat dit ding niet gevaarlijk is.

Somehow, she realizes this thing is not dangerous,

We willen dit ding veilig lanceren en vliegen.

We want to launch this thing and fly it down safely.

Tom krijgt een kick van dit soort ding.

Tom gets a kick out of this kind of thing.

Er is een ding dat ik niet begrijp.

There is one thing that I don't understand.

- Doe het gewoon weg.
- Gooi dat ding weg.

Just get rid of it.

Tijd is het kostbaarste ding van de wereld.

Time is the world's most valuable thing.

Welk middel kan een ding tot leven wekken?

- What sort of tool would turn a thing into a person?
- What sort of tool could bring a thing to life?

- Ze houden van zingen.
- Zingen is hun ding.

- They like to sing.
- Singing is their thing.

En dat snel vallende ding schrikt dat dier af.

and that thing falling quickly just startles that animal.

Daarom moeten jullie weten dat er één ding is

Because of this, you need to know there is one thing

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

The first item he bought was an alarm clock.

- Ieder zijn ding.
- Over smaak valt niet te twisten.

- Each has his own taste.
- Many men, many minds.
- To each his own.
- Different strokes for different folks.
- Ask ten people, get ten answers.

- Heeft Tom het heet?
- Is Tom een lekker ding?

Is Tom hot?

Ik heb geen idee hoe je dit ding moet gebruiken.

I have no idea how to use this thing.

Er is slechts één ding dat we kunnen doen nu!

There's only one thing we can do now!

Dat is het lelijkste ding dat ik ook heb gezien.

That's the ugliest thing I've ever seen.

Wat is dat vreemde ding in je hond zijn kaken?

What is that strange thing in your dog's mouth?

Er is nog steeds een ding dat ik niet begrijp.

- There's still one thing I don't understand.
- There is still something I don't understand.

Weten is één ding, het ook doen is heel wat anders.

To know is one thing, and to do is another.

- Kijk wat een groot ding!
- Kijk eens hoe groot dat is!

Look at the size of that thing!

Een ding is zeker: zijn job zou ik niet willen hebben.

I'll tell you one thing: I wouldn't like to have his job.

Weet je zeker dat je zo'n ding niet in Boston kunt kopen?

Are you sure you can't buy one of those in Boston?

Nu alleen nog het touw binnenhalen. En dan gaan we dat ding zoeken.

Okay, just to retrieve the rope. Then we go and try and locate this thing.

- Dat is het juiste ding om te doen.
- Dat is de juiste beslissing.

- This is the right thing to do.
- That's the right thing to do.

- Dat was het juiste ding om te doen.
- Dat was de juiste beslissing.

That was the right thing to do.

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

If the grain is bad, spice won't help.

Het ding over de slag om Stamford Bridge is dat Harald Hardrada en zijn invasiemacht

The thing about the battle of Stamford Bridge is that Harald Hardrada and his invasion force

Een taal spreken is één ding, maar iemand een taal leren is iets helemaal anders.

It's one thing to speak a language; teaching it is a whole new ball game.

Het huwelijk is een ding, liefde een ander. De liefde gaat voorbij en de echtgenoot blijft.

Marriage is one thing and love is another. Love passes and the husband stays.

De geschiedenis toont het aan: de idiomen van de dominante staten leiden vaak tot het verdwijnen van die van de gedomineerde staten. Het Grieks heeft het Frygisch verzwolgen. Het Latijn heeft het Iberisch en het Gallisch van de kaart geveegd. Vandaag de dag verdwijnen er elk jaar 25 talen! U moet één ding goed begrijpen: ik vecht niet tegen het Engels; ik vecht voor diversiteit. Een Armeens spreekwoord vat mijn denken prachtig samen: "Je bent zoveel mens als het aantal talen dat je spreekt."

All History shows: idioms of dominant states often lead to the disappearance of the languages of the dominated states. Greek engulfed the Phrygian. Latin killed the Iberian and Gallic. Currently, 25 languages ​​are disappearing every year! Understand one thing: I'm not fighting against English, I fight for diversity. An Armenian proverb wonderfully summarizes my thought: "The more languages you know, the more you are a person."