Translation of "Tegen" in Chinese

0.035 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their chinese translations:

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

不要和我說話!

Niemand stemde tegen.

没有人投反对票。

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

我不是在跟你說話,我在跟猴子說話。

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

- 你在跟我说话吗?
- 你是在对我说吗?

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

對你的朋友打個招呼。

Hij loog tegen me.

他对我撒谎。

Hij loog tegen ons.

他骗了我们。

Hij was tegen monopolies.

他反对垄断。他曾经/以前反对垄断

Zeg nee tegen drugs.

對毒品說不。

We zijn tegen oorlog.

我们反对战争。

Spreekt ge tegen mij?

你在跟我说话吗?

Ik praat tegen mezelf.

我对自己说话。

Niemand houdt je tegen.

没有人在阻止你。

Schreeuw niet tegen me.

别对我大吼大叫。

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

他反對種族歧視。

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.

汽车撞墙压烂了。

Ik kan er niet tegen.

我不能忍受。

Ik vocht tegen de slaap.

我在對抗睡魔。

Zeg "Dag" tegen uw vrienden.

對你的朋友打個招呼。

Tegen wie heb je het?

- 你给谁说话?
- 你在跟谁说话呢?
- 你跟誰說話呢?
- 你和谁说话呢?

Heb je het tegen mij?

- 你在跟我说话吗?
- 你是在对我说吗?

Ze zei iets tegen hem.

她對他說了些話。

Zeg niets tegen mijn vriendje.

别告诉我的男朋友。

Praat nooit meer tegen me.

别再跟我说了!

Tom loog tegen de anderen.

汤姆向其他人撒谎了。

Tom is aardig tegen me.

湯姆對我友好。

Lincoln was tegen de slavernij.

林肯反對奴隸制度。

Haar houding staat mij tegen.

她的態度是反對我。

Tegen wie had je het?

- 你跟誰說話呢?
- 你和谁说话呢?

Hij zocht beschutting tegen de regen.

他四處尋找避雨的地方。

De Katholieke Kerk is tegen echtscheiding.

天主教教会反对离婚。

Ben je voor of tegen abortus?

你支持还是反对堕胎?

Hij was erg vriendelijk tegen iedereen.

他對每個人都非常友善。

Ik ben tegen ieder soort oorlog.

我反對任何形式的戰爭。

Wat heb je tegen Paula gezegd?

你跟Paula說了什麼?

Ik kan er niet meer tegen!

我再也受不了了!

Ik kwam dat restaurant toevallig tegen.

我偶然发现了那家餐馆。

Ik kwam een oude vrouw tegen.

我遇见了一位老妇人。

Ze zei geen woord tegen me.

她一个字都没对我说。

Ze was heel aardig tegen iedereen.

她对大家都很亲切。

Ik ben tegen negen uur terug.

我会在九点钟回来。

- Kijk me aan wanneer ik tegen je praat!
- Kijk mij aan als ik tegen je spreek!
- Kijk me aan als ik tegen je praat.

我跟你说话的时候看着我!

- Kijk me aan als ik tegen je praat.
- Kijk me aan als ik tegen je praat!

我跟你说话的时候看着我!

Een van mijn zonen zei tegen mij...

我的一个儿子对我说...

Ge moet zeker tegen zondag klaar zijn.

你必須在星期日前完成。

"Laten we gaan" zei hij tegen mij.

"咱們走吧,"他對我說。

Hij verslaat me met drie tegen nul.

他以3比0打败了我。

Kom hier tegen tien uur ten laatste.

最晚十點前來這裡。

Ik heb gelogen tegen mijn wil in.

我違背良心說了謊。

Hij beloofde dat tegen niemand te zeggen.

他承諾不會和任何人說這件事。

Condooms bieden bescherming tegen seksueel overdraagbare ziekten.

避孕套可以預防性傳播疾病。

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

您赞成还是反对他的想法?

Tegen hoeveel mensen heb je het gezegd?

你跟多少人说了?

Ze drukte haar neus tegen de ruit.

她把鼻子贴在玻璃上。

- Hou die auto tegen!
- Stop de auto!

把车停下来!

Zout helpt voedsel te conserveren tegen bederf.

鹽可以幫助保存食物避免腐爛。

Ben je vóór of tegen het voorstel?

你赞成还是反对这个建议?

Ken heeft tegen mij gewonnen met schaken.

肯下棋打敗了我。

Ik verwacht haar tegen zes uur terug.

我希望她六點前回來。

Ik kan niet meer tegen deze pijn.

我不能再忍受這種痛苦了。

- Ik kwam haar tegen op mijn weg naar de school.
- Ik kwam haar tegen op weg naar school.

我在上学的路上遇见了她。

Het onderwijs in deze wereld valt me tegen.

世界上的教育都讓我失望。

Het is mogelijk dat Tom tegen je loog.

汤姆有可能对你撒谎了。

Ze droeg een dikke mantel tegen de kou.

她穿著一件厚外套以防止冷。

Hoe durf je zoiets tegen me te zeggen?

你怎么敢对我说这样的话?

De tandarts is heel beleefd tegen de patiënt.

牙医对病人很客气。

- Spreek hierover met niemand.
- Zeg het tegen niemand.

不要告訴任何人這件事。

- Zeg hallo tegen Tom!
- Doe Tom de groeten!

跟汤姆问好。

Hij zegt tegen zichzelf: "Ik ben heel gelukkig".

她对自己说:“我很幸福”。