Translation of "Kreeg" in Turkish

0.040 sec.

Examples of using "Kreeg" in a sentence and their turkish translations:

Hij kreeg applaus.

Onu alkış yağmuruna tuttular.

Ze kreeg promotie.

O, terfi ettirildi.

En kreeg waardevolle feedback.

ve değerli geri bildirimler elde ettim.

Tom kreeg een paniekaanval.

Tom panik atak geçirdi.

Tom kreeg een inzinking.

Tom gülmekten katıldı.

Kreeg je Toms bericht?

Tom'un mesajını aldınız mı?

Ik kreeg een zonnebrand.

Güneş yanığı oldum.

Ik kreeg een uitnodiging.

Bir davetiye aldım.

Tom kreeg een levertransplantatie.

Tom bir karaciğer nakli aldı.

Ik kreeg een nachtzoen.

Ben iyi geceler öpücüğü aldım.

Ik kreeg veel ongevraagd advies

Kanserimi eteri yağlarla nasıl iyileştireceğime dair

Toen ik mijn diagnose kreeg,

bana tanı koyulduğunda

Hij kreeg natuurlijk de scan.

Taramasını aldı, tabii ki.

Ze kreeg vandaag de elektriciteitsrekening.

Bugün elektrik faturasını aldı.

Ik kreeg een e-mailbericht.

Ben bir e-posta iletisi aldım.

Elk kind kreeg een cadeautje.

Her çocuğa bir hediye verildi.

En je kreeg uiteindelijk een kaasschaaf.

onun yerine salata karıştırıcısı gelmiş gibisiniz.

Toen kreeg ik een goed idee.

O zaman güzel bir fikir aklıma geldi.

Plotseling kreeg ik een goed idee.

Birdenbire, aklıma iyi bir fikir geldi.

- Tom had heimwee.
- Tom kreeg heimwee.

Tom vatan hasreti çekiyordu.

Ik kreeg slaag op beide wangen.

- İki yanağına tokat attım.
- İki yanağıma tokat yedim.

Ik kreeg een bericht van Tom.

Az önce Tom'dan bir metin mesajı aldım.

Ieder van hen kreeg een prijs.

Onların her birine bir ödül verildi.

Tom kreeg meer kerstcadeaus dan Maria.

Tom, Mary'den daha fazla Noel hediyesi aldı.

Ik kreeg een paar nieuwe schoenen.

Ben yeni bir çift ayakkabı aldım.

Ik kreeg duizenden brieven en e-mails.

Binlerce mektup ve e-posta aldım.

Tom kreeg een telefoontje van het ziekenhuis.

Tom hastaneden bir telefon çağrısı aldı.

Ik lachte zoveel tot ik buikpijn kreeg.

O kadar güldüm ki midem acıyor.

Ik kreeg een brief van mijn zus.

Kız kardeşimden bir mektup aldım.

Zij kreeg eeuwige roem door haar werk.

O, çalışması sayesinde sonsuz üne ulaştı

Ze kreeg een cadeau van haar vriend.

O, erkek arkadaşından bir hediye aldı.

Tom kreeg best wel veel positieve reacties.

Tom epeyce olumlu tepkiler aldı.

- In welk land kreeg u als kind uw inentingen?
- In welk land kreeg je als kind je inentingen?

Çocukluk aşılarınızı hangi ülkede olmuştunuz?

kreeg hij vaak eersteklas cijfers voor zijn werk.

hep en yüksek notları alan biri gibi görünüyordu.

Ik kreeg de indruk dat hij dichtbij was.

Yakın olduğu kanısına vardım.

Nadat ik een antwoord kreeg op die vragen

Bu ön hazırlık sorularını geçtikten sonra

Toen haar kat stierf, kreeg Diana een zenuwinzinking.

Kedisi öldüğünde, Diana sinir krizine girdi.

Mijn broer kreeg een baan aangeboden in Boston.

Erkek kardeşim, Boston'da bir iş teklifi aldı.

Tom kreeg zijn auto niet aan de praat.

Tom arabasını çalıştıramadı.

Tom kreeg alles wat hij wilde voor Kerstmis.

Tom, Noel için istediği her şeyi aldı.

Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.

Çay mı, kahve mi içeceğim soruldu.

En drie maanden later kreeg ik een e-mail.

Üç ay sonra bir e-posta aldım.

Hij kreeg een uitkering voor zichzelf en zijn gezin.

Kendisi ve ailesi için engelleri vardı.

Toen ik er was, kreeg ik een onverwacht geschenk.

Oradayken beklenmedik bir hediye aldım.

En terwijl hij groeide, kreeg ze haar zelfvertrouwen terug.

Kolu yavaşça büyüdükçe, öz güvenini de geri kazandı.

Ik kreeg kramp in mijn been tijdens het zwemmen.

Yüzerken bacağıma kramp girdi.

Hij maakte gebruik van elke kans die hij kreeg.

Sahip olduğu her fırsattan yararlandı.

Mijn broer kreeg meer cadeautjes bij kerst dan ik.

Erkek kardeşim benden daha fazla Noel hediyesi aldı.

Mijn zus kreeg meer cadeautjes bij kerst dan ik.

Kız kardeşim benden daha fazla Noel hediyesi aldı.

Ze kreeg door die woorden tranen in haar ogen.

Bu sözler onun gözlerinden yaş getirdi.

Ze kreeg hem zo ver zijn groente te eten.

O, ona sebzeleri yedirdi.

Ik kreeg te horen dat ik je moest helpen.

Onlar sana yardım etmek zorunda olduğumu söylediler.

Hoe kreeg je Tom zover om mee te helpen?

Tom'a yardım ettirmeyi nasıl başardın?

- Ik kreeg geen geld.
- Men heeft mij niet betaald.

- Ben para almadım.
- Bana ödeme yapılmadı.

- Wat kreeg je van Tom voor Kerstmis?
- Wat kreeg u van Tom voor Kerstmis?
- Wat kregen jullie van Tom voor Kerstmis?

Tom Noel için sana ne aldı?

kreeg ik het gevoel dat ik een fout gemaakt had

hayatımın böylesine önemli bir kısmını paylaşmamak

Ik kreeg weer energie voor de rest van de klim.

Oradan sonra hızla zirveye ulaştım.

Ik kreeg de grote lijnen mee van wat hij zei.

Söylediklerinin ana fikrini anladım.

Ik kreeg een paar vragen over de maat van mijn beha.

Sütyen ölçümle ilgili bazı sorular aldım.

Soldaat en briljante tacticus ... tenzij zijn vurige temperament de overhand kreeg.

asker ve parlak bir taktikçi ... ateşli mizacı onu alt etmedikçe.

Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik de uien fijnsneed.

- Soğanları doğradığım zaman gözlerimden yaş geliyordu.
- Soğanları doğrarken gözüm yaşardı.

Ik kreeg problemen met de politie omdat ik te hard reed.

Çok hızlı sürdüğüm için polisle başım belaya girdi.

Maar het grootste geschenk dat ik kreeg, was dat van westers onderwijs.

Ama aldığım en büyük hediye Batı eğitimiydi.

Niet alleen zij maar ook ik kreeg een uitbrander van de leraar.

Sadece onlar değil aynı zamanda ben de öğretmen tarafından azarlandım.

Drie maanden later kreeg Ney opnieuw kritiek van Napoleon, toen zijn foerageerinvallen in

Doğu Prusya'ya yaptığı yiyecek arama baskınlarının

Ik kreeg zo veel van de natuur en nu kon ik zelf geven.

Doğadan o kadar çok şey almıştım ki artık geri verebiliyordum.

- Vorig jaar heb ik een beroerte gehad.
- Afgelopen jaar kreeg ik een beroerte.

- Geçen yıl bir inme geçirdim.
- Geçen sene felç geçirdim.

Tom kreeg het aan de stok met Maria's broer en brak zijn neus.

Tom Mary'nin erkek kardeşiyle bir kavgaya karıştı ve burnunu kırdı.

- Tom kreeg meer kerstcadeaus dan ik.
- Tom heeft meer kerstcadeaus gekregen dan ik.

Tom benden daha fazla Noel hediyeleri aldı.

Hoe lang is het geleden sinds je voor het laatst een brief van hem kreeg?

Ondan bir mektup aldığından beri ne kadar zaman oldu?

Hij kreeg vervolgens de leiding over drie divisies om generaal Suvarov door de Alpen te achtervolgen,

Daha sonra General Suvarov'u Alpler boyunca takip etmesi için üç tümenle görevlendirildi ve

Suchet werd gepromoveerd tot generaal van de divisie en in 1800 kreeg hij het bevel over de

Suchet Tümen Genel Müdürlüğü'ne terfi etti ve 1800'de İtalya Ordusu'nun sol kanadının

- Ik kreeg het advies om het museum te bezoeken.
- Ik was geadviseerd om het museum te bezoeken.

Bana müzeyi ziyaret etmem tavsiye edildi.

...maar een deel van het gif bleef onder zijn huid... ...en reageerde, waardoor hij steeds opnieuw steken kreeg.

ama zehrin birazı derisinin altında kaldı, aynı acıyı defalarca yaşadı.

Erger nog, in 1805 werd hij effectief gedegradeerd en kreeg hij het bevel over een divisie van maarschalk

Napolyon tarafından yaratılan Marşallar listesinde değildi. Daha da kötüsü, 1805'te Mareşal Lannes'ın Beşinci Kolordusu'ndaki

- Ik kreeg een kerstkaart van mijn broer in Italië.
- Ik heb een kerstkaart gekregen van mijn broer in Italië.

İtalya'daki erkek kardeşimden bir Noel kartı aldım.

Maar we weten dat een man 40 dagen na een beet stierf... ...omdat hij geen behandeling kreeg. Hij bloedde dood.

Ama hastaneye gitmediği için testere pullu engerek ısırdıktan 40 gün sonra ölen birini biliyoruz. Kan kaybından öldü.

- Ik was bijna tien toen mijn ouders mij een wetenschapsset cadeau deden voor Kerstmis.
- Toen ik bijna tien was, kreeg ik van mijn ouders met Kerstmis een scheikundeset.

Ebeveynlerim bana Noel için bir kimya seti verdiğinde neredeyse on yaşındaydım.