Translation of "Gevoed" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Gevoed" in a sentence and their korean translations:

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

‎새끼들은 온종일 ‎먹이를 먹어야 합니다

Wordt alle leven gevoed, beschermd en onderhouden.

모든 생명들이 영양을 공급받고 보호받고 유지되고 있어요.