Translation of "Beefden" in Russian

0.002 sec.

Examples of using "Beefden" in a sentence and their russian translations:

Toms handen beefden.

У Тома дрожали руки.

Zijn handen beefden.

- У него дрожали руки.
- У неё дрожали руки.

Mijn handen beefden.

У меня дрожали руки.

- Mijn benen trilden.
- Mijn benen waren aan het trillen.
- Mijn benen beefden.
- Mijn benen waren aan het beven.

У меня дрожали ноги.