Translation of "Beefden" in Italian

0.005 sec.

Examples of using "Beefden" in a sentence and their italian translations:

Toms handen beefden.

Le mani di Tom tremavano.

- Mijn benen trilden.
- Mijn benen waren aan het trillen.
- Mijn benen beefden.
- Mijn benen waren aan het beven.

Le mie gambe stavano tremando.