Translation of "Dan" in Chinese

0.035 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their chinese translations:

En dan?

然后呢?

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

- 迟做总比不做好。
- 亡羊补牢。
- 迟到总比不到好。

Ik zie Dan.

我看到丹。

Mijn moeder staat vroeger op dan wie dan ook.

妈妈起得比谁都早。

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

我比你聪明。

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

我比你矮。

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

你比我高。

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

爱德华比罗伯特年轻。

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

数量不如质量。

- We gingen sneller dan gewoonlijk.
- We liepen sneller dan gewoonlijk.

我们比平常走得更快。

- Ik ben bij Dan op bezoek geweest.
- Ik bezocht Dan.

我拜访了Dan。

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan u.

我比你矮。

Hij is rijker dan wie dan ook in deze stad.

他比镇里的其他人都有钱。

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben knapper dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.

我比你帅。

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- De kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

数量不如质量。

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben mooier dan jullie.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- 我比你更漂亮。
- 我比你漂亮。

Eerst denken, dan handelen!

三思而後行!

Beter iets dan niets.

有比沒有好。

Tot vanavond dan. Doei!

今晚见吧!一会儿见咯!

Beter laat dan nooit.

- 迟做总比不做好。
- 亡羊补牢。

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

- 說的比做的簡單。
- 说起来容易,做起来难啊!

Hier zijn we dan.

我們到了。

Eerst zien, dan geloven.

眼見為憑。

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben knapper dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jullie.

- 我比你更漂亮。
- 我比你漂亮。

- Tom zwemt beter dan Mary.
- Tom kan beter zwemmen dan Maria.

汤姆比玛丽更擅长游泳。

- Het is moeilijker dan je denkt.
- Het is moeilijker dan u denkt.
- Het is moeilijker dan jullie denken.

它比你想像的要难。

- Hij is veel groter dan gij.
- Hij is veel groter dan jij.

他比你高得多。

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.

我比你帅。

- Hij kan rapper lopen dan ik.
- Hij kan sneller rennen dan ik.

他能跑得比我快。

- Ik ben later dan gewoonlijk gearriveerd.
- Ik ben later dan gebruikelijk aangekomen.

我比平常晚到。

- Ik ben iets groter dan gij.
- Ik ben iets groter dan jij.

我比你高一点。

...dan hadden we dat gezegd.

我们可能就这么说了

Canada is groter dan Japan.

加拿大比日本大。

Japan is kleiner dan Canada.

日本比加拿大小。

Niets is belangrijker dan gezondheid.

没有什么比健康更重要的了。

Edward is jonger dan Robert.

爱德华比罗伯特年轻。

Ken is ouder dan Seiko.

Ken比Seiko年長。

Ik ben beter dan hij.

我比他好。

Hij zwemt beter dan ik.

- 他游泳比我好。
- 他游泳游得比我好。

Tom is ouder dan ik.

湯姆年紀比我大。

Goud is zwaarder dan zilver.

金比銀重。

Mama is ouder dan papa.

- 妈妈比爸爸大,
- 妈妈比爸爸老。

Goud is zwaarder dan ijzer.

黄金比铁重。

Hij is groter dan ik.

他比我高。

Hij is kleiner dan Tom.

他比湯姆矮。

Dan hebben we een probleem...

- 那就表示有問題...
- 那么就有一个问题...

Zij is ouder dan hij.

她比他大。

Zij is ouder dan Tom.

她年紀比湯姆大。

Jij bent groter dan zij.

你們比她高。

Bloed is dikker dan water.

血濃於水。

Tom is groter dan ik.

湯姆比我高。

Niets is belangrijker dan vriendschap.

没有任何东西比友情更重要。

Jij bent groter dan ik.

你比我高。

Mensen zijn belangrijker dan geld.

人比金钱重要。

Ik ben anders dan Tom.

我跟汤姆不一样。

Treinen komen vaker dan bussen.

火車的班次比巴士頻密。

Is Engels moeilijker dan Japans?

英文比日文更難嗎?

Ze was mooier dan ooit.

她似乎比以往任何时候都漂亮。

China is groter dan Japan.

中国比日本更大。

Welzijn is belangrijker dan welvaart.

健康比財富重要。

Zij is sluwer dan hij.

她比他更精。

Ik ben groter dan jij.

我比你高。

Goud is kostbaarder dan ijzer.

金子比铁珍贵。

Laten we dan maar gaan!

好吧,讓我們出發吧!

Niets is slechter dan oorlog.

没有什么比战争更糟的了。

Daden spreken luider dan woorden.

- 行動勝於雄辯。
- 坐而言不如起而行。
- 行動比語言更響亮。

Ik ben groter dan hij.

我比他高。

Hij is sterker dan u.

他比你強壯。

- En ik?
- En ik dan?

那我呢?

- Hij heeft meer geld dan ik.
- Hij heeft veel meer geld dan ik.

他比我有錢多了。