Translation of "Verouderd" in Spanish

0.006 sec.

Examples of using "Verouderd" in a sentence and their spanish translations:

Is dat onze toevoerlijnen verouderd zijn.

es que nuestras cadenas de suministro son obsoletas.

- Het is verouderd.
- Het is achterhaald.

Está obsoleto.