Translation of "Partijdig" in Japanese

0.002 sec.

Examples of using "Partijdig" in a sentence and their japanese translations:

- Ik ben bevooroordeeld.
- Ik ben partijdig.
- Ik ben vooringenomen.

- 私は先入観に縛られている。
- 私は公平ではない。