Translation of "佛罗里达有数百人" in Turkish

0.008 sec.

Examples of using "佛罗里达有数百人" in a sentence and their turkish translations:

佛罗里达有数百人 违反了该州的居家令

Florida'da birkaç yüz kişi eyaletin evde kalma talimatını ihlal etti,